Everybody likes cake

…but do you like milk tart?

nom nom nom

Advertisements